جایگاه واهمیت حقوق در کوهنوردی
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳
0 نظر
1926 بازدید

جایگاه واهمیت حقوق در کوهنوردی

 

ü آشنایی کوهنوردان و جامعه مرتبط، نسبت به ضوابط و قوانین ورزشی حاکم،
ü : منجر می شود به
ü کاهش چشمگیر اشتباهات
ü کاهش حوادث کوهستان
ü کاهش کشمکش های درون و برون سازمانی
ü کاهش کشمکش های قضایی
ü کاهش اختلافات متقابل فرد با فرد، یا فرد با سازمان
ü حفظ حرمتها و بالندگی بیشتر اخلاق در کوهنوردی
ü استقرار عادت پسندیده رعایت حقوق یکدیگر
حق: سلطه و اختیاری که در جامعه معینی برای یک انسان در برابر
انسانهای دیگر، یا برای انسان در برابر اشیاءبه رسمیت شناخته می شود
حقوق: مجموعه قوانین، قواعد و رسوم لازم الاجرایی که به منظور استقرار نظم درجوامع انسانی، وضع یا شناخته شده است
مقررات: (معنی عام )قانون ،آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها
(معنی خاص) در مقابل قانون استعمال می شود.قانون و مقررات
نظامات: تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و مقررات وزارتی یا آنچه در یک سازمان به عنوان قواعد مصوب و لازم الاجرا تلقی می گردد.
مسئولیت کیفری: هرگاه فرد مرتکب جرم شود، مجرم شناخته شده و به یکی ازمجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.(قصاص-حدود- دیات- تعزیرات) 
مسئولیت مدنی: هرگاه شخص، ناچار به جبران خسارت دیگری باشد.(ناشی از قرارداد- خارج از قرارداد).
تقصیر(خطا): رفتاری است پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف، که مورد قبول جامعه نیست.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مورد استفاده در حوادث و عملکرد های متضمن خسارت که ناشی از تقصیر و سهل انگاری است.
هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، یا سلامتی، یا مال یاافراد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
موضوعات و افراد مرتبط:
1- فدراسیون کوهنوردی
2- هیات های کوهنوردی استان، شهرستان، شهر
3- باشگاه ها و گروه های کوهنوردی رسمی
4- گروه ها و دسته جات کوهنوردی غیر رسمی(شخصی، سازمانی)
5- کوهنورد
6- مربیان
7- کارآموزان
8- پزشک و امدادگر
9- اماکن کوهنوردی
10- فروشندگان تجهیزات کوهنوردی
فدراسیون کوهنوردی:
q قانونگذار و وضع کننده نظامات و مقررات کوهنوردی
q مجری قوانین وضع شده
q ناظر بر اجرای قوانین
q ارائه خدمات به جامعه کوهنوردی
q پیشرفت کیفیت کوهنوردی در همه عرصه ها
q  نزدیک شدن به سطوح مطلوب بین المللی (سازمانی و کوهنوردی) 
q ضرورت دارا بودن بیانیه ماموریت(چشم انداز) در نگاه کلان
تابع فدراسیون کوهنوردی و قوانین جاری
استقلال عم
هیات های کوهنوردی
(فدراسیون های کوچک)
ل در برخی موارد
گروه ها و باشگاه های کوهنوردی
v وفاداری به اساسنامه
v ارتباط تنگاتنگ با هیات(به ویژه در برگزاری مجامع
v گزینش افراد مجرب ،خلاق و مدیر در هیات رییسه
v شرح وظیفه و مسئولیت مشخص هر یک از افراد
v وضع قوانین داخلی مناسب و مطلوب همراه با نظارت مستمر
v فعال کردن نقش بازرس
v اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های فدراسیون در خصوص گروه ها
q تدوین تقویم کوهنوردی مناسب و متناسب با افراد آزمایشی ، رسمی، بانوان ، آقایان
q دقت در گزینش سرپرست هر برنامه کوهنوردی
(ویژگی های سرپرست، مسئولیت ها، عواقب )
q  مسئولیت مربوط به اموال فنی (انبارداری
q مسئولیت های اداری و تشکیلاتی مدیر عامل و هیات مدیره
q مکاتبات با نهادهای ذیربط مافوق ،همکار، امنیتی، تخصصی و صدور مجوز و ماموریت
q : تصمیم گیری ها
تفاوت رسمی و غیر رسمی بودن گروه ها و باشگاه ها در مواجهه با مسائل حقوقی
v چتر حمایتی مراجع سازمانی از آغاز رخداد تا محکمه
v امکان اعاده حیثیت در ادامه فعالیت
v دامنه وسیعتر تقصیر پذیری و کاهش سهم هر یک از خاطیان به دلیل وجود تقسیم مسئولیت قانونی.
برای اینکه بدانیم چه کسی مسئول حوادث پیش آمده در محیط ورزشی است، ابتدا باید دانست مسئولیت افراد در حیطه ورزشی چیست؟
که تحت عنوان وظیفه از آن یاد می شود
وظیفه عبارت است از مسئولیت افراد برای انجام امری خاص و باید دانست که نقض وظیفه، باعث ایجاد مسئولیت و تقصیر می گردد.
مربی/ مدرس
 وظیفه مراقبت از کارآموز بر عهده اوست (احرازسلامتی)
مقررات و لوازم شخصی ورزشکاران (استاندارد-سلامت)
نظارت و بازرسی تجهیزات کارآموزان(دقیق و متناسب)
مقررات و زمان فعالیت کوهنوردی(آموزش، استراحت، تغذیه)
فصول و شرایط زمانی مربوطه
آموزش مناسب با شرایط جسمی و روانی( سالخورده)
آموزش کامل و بدور از سهل انگاری
تناسب تعداد کارآموزان با مربیان ،تناسب محل آموزش با موضوع دوره
ممنوع و مجاز نمودن فعالیت ورزشی از طریق شناخت سطح توانایی ها
نظارت بر فعالیت ورزشی (حضور مستمر و تسلط دید)
تجاوز از کمک های اولیه در امداد رسانی
احترام به حقوق کارآموزان در ارائه آموزش صحیح و رعایت 
همه جانبه دستورالعملها
داشتن صلاحیت قانونی تدریس به واسطه شرکت در آخرین بازآموزی
عملکرد مناسب در یک حادثه
حفظ خونسردی خود و افراد تیم یا کارآموزان
بررسی وضعیت آسیب و شدت حادثه
تماس با امداد
همفکری با افراد مجرب حاضر در صحنه و طلب کمک
اعلام تعطیلی دوره ، و یا خودداری از ادامه مسیر توسط تیم
انجام امداد اولیه و مراقبت مستمر از مصدوم
انتصاب جانشینی مطمئن جهت مراقبت تیم ، در زمان انتقال
مصدوم توسط مربی یا سرپرست
تهیه عکس و فیلم در صورت امکان
تنظیم صورتجلسه حادثه در مرحله نهایی و پس از آرامتر شدن موقعیت
ذکر کلیه موارد حادثه، با صداقت و بی کم و کاست
گرفتن امضا، همراه با ذکر نام هر یک از شهود
ماده واحده مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی مصوب 1354
هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار ، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام ، خطری متوجه خود او و یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی....محکوم خواهد شد
در ذیل ماده تصریح شده که
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه 
خود، می توانسته کمک موثری بنماید ، به حبس جنحه ای از
سه ماه تا 2 سال یا جزای نقدی...محکوم خواهد شد
تکلیف اخلاقی و قانونی
مدیر فنی:
q برنامه ریزی های اولیه به لحاظ زمانبندی، تجهیزات، نفرات مناسب ، زمان ، مکان و چگونگی اجرای برنامه فنی یا بخش فنی برنامه.
q مسئولیت مدیر فنی، از زمان حضور در منطقه یا محل آغاز بخش فنی اجرایی، شروع می شود.
q مسئولیت هرگونه تصمیم و عملکرد در بخش فنی-تخصصی
q لزوم تعیین مرزبندی مسئولیت های سرپرست و مدیر فنی
سرپرست:
بالاترین رکن یک تیم و دارای بیشترین مسئولیت
ناظر بر عملکرد افراد تیم و کادر اجرایی( مدیر فنی، تدارکات، پزشک، راهنما
طراحی و مدیریت کلیه مراحل قبل، حین و پس از اجرای برنامه)
در موارد اختلاف، به دلیل جایگاه قانونی ومسئولیتی، تبعیت ازسرپرست الزام بیشتری دارد، مگر در شرایط خاص
مسئولیت مراقبت از کلیه افراد تیم، تحت هر شرایط تفویض اختیار، رافع مسئولیت نیست
مدیران اماکن ورزشی کوهنوردی
بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی
مسئول برقراری ایمنی و امنیت سالن
پیشگیری از برق گرفتگی، رفع موانع آسیب رسان
فرسودگی سالن و تجهیزات ورزشی
کیفیت تاسیسات:
ایمنی گیره ها و داربست دیواره
تجهیز سالن به تشک ایمنی استاندارد
بازرسی مستمر سالن ، تاسیسات و تجهیزات
داشتن بیمه های حوادث و اماکن
نظارت بر بیمه ورزشکاران
تجانس سالن با رشته ورزشی(فوتسال همزمان با سنگنوردی)
حسن اخلاق و بهبود کیفیت میزبانی...ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود،
در موارد زیر قابل مجازات نیست:
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
کوهنورد با علم ، آگاهی ، علاقه و اختیار با وجود ویژگی ها و خطرات کوهنوردی ، این رشته را برگزیده است.
تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی
تقصیر، اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود.
پزشک:
پزشک کوهنورد، دارای اطلاعات کافی در زمینه پزشکی کوهنوردی مجهز به تجهیزات لازم و کافی متناسب با حوادث احتمالی برنامه.
تحت نظارت سرپرست تیم در طول برنامه
مطابق برنامه یا وظیفه ذاتی پزشک کوهنوردی، موظف به انجام معاینات مستمرافراد
به عنوان یک متخصص، تصمیم گیری تخصصی با مسئولیت شخص پزشک خواهد بود.
هرگونه تبعیض، اهمال و بی تفاوتی نسبت به انجام وظایف، قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
مسئولیت مراقبت بهداشتی و درمانی افراد تیم از زمان شروع برنامه کوهنوردی تا خاتمه آن ، تماما بر عهده پزشک است.
امدادگر:
امدادگر یک پزشک نیست، بنابراین
حق مداخله در امور پزشکی را ندارد
تجاوز از کمک های اولیه و ورود خسارت به مصدوم
همراه داشتن تجهیزات کمک های اولیه
توجه به خطوط قرمز مربوط به حمل بیمار یا مصدوم
فروشندگان تجهیزات کوهنوردی اگر این گروه مبادرت به فروش نوع نامرغوب (به جای جنس مرغوب ) وسایلی، که ذاتا موجب حفظ جان و سلامتی کوهنورد می شود نمایند و یا به انگیزه سودجویی بیشتر، بخشی از یک ابزار یا وسیله حیاتی کوهنوردی را تعویض ، تغییر و یا برداشت نمایند و در اثر اینگونه اقدام حادثه ای رخ دهد، فروشنده علی الاصول ضامن خواهد بود.
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

'‎جایگاه واهمیت حقوق در کوهنوردی  shahriyarran.com
ü   آشنایی کوهنوردان و جامعه مرتبط، نسبت به ضوابط و قوانین ورزشی حاکم،
ü  :  منجر می شود به
ü   کاهش چشمگیر اشتباهات
ü   کاهش حوادث کوهستان
ü   کاهش کشمکش های درون و برون سازمانی
ü   کاهش کشمکش های قضایی
ü   کاهش اختلافات متقابل فرد با فرد، یا فرد با سازمان
ü   حفظ حرمتها و بالندگی بیشتر اخلاق در کوهنوردی
ü   استقرار عادت پسندیده رعایت حقوق یکدیگر
حق: سلطه و اختیاری که در جامعه معینی برای یک انسان در برابر
    انسانهای دیگر، یا برای انسان در برابر اشیاءبه رسمیت شناخته می شود
حقوق: مجموعه قوانین، قواعد و رسوم لازم الاجرایی که به منظور استقرار نظم درجوامع انسانی، وضع یا شناخته شده است
مقررات: (معنی عام )قانون ،آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها
      (معنی خاص) در مقابل قانون استعمال می شود.قانون و مقررات
نظامات: تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و مقررات وزارتی یا آنچه در یک سازمان به عنوان قواعد مصوب و لازم الاجرا تلقی می گرددr
مسئولیت کیفری: هرگاه فرد مرتکب جرم شود، مجرم شناخته شده و به یکی ازمجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.(قصاص-حدود- دیات- تعزیرات)   
 مسئولیت مدنی: هرگاه شخص، ناچار به جبران خسارت دیگری باشد.(ناشی از قرارداد- خارج از قرارداد)r
تقصیر(خطا): رفتاری است پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف، که مورد قبول جامعه نیستr
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مورد استفاده در حوادث و عملکرد های متضمن خسارت  که ناشی از تقصیر و سهل انگاری استr
 هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، یا سلامتی، یا مال یاافراد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بودr
موضوعات و افراد مرتبط:
1- فدراسیون کوهنوردی
2- هیات های کوهنوردی استان، شهرستان، شهر
3- باشگاه ها و گروه های کوهنوردی رسمی
4- گروه ها و دسته جات کوهنوردی غیر رسمی(شخصی، سازمانی)
5- کوهنورد
6- مربیان
7- کارآموزان
8- پزشک و امدادگر
9- اماکن کوهنوردی
10- فروشندگان تجهیزات کوهنوردی
فدراسیون کوهنوردی:
q   قانونگذار و وضع کننده نظامات و مقررات کوهنوردی
q   مجری قوانین وضع شده
q   ناظر بر اجرای قوانین
q   ارائه خدمات به جامعه کوهنوردی
q   پیشرفت کیفیت کوهنوردی در همه عرصه ها
q   ) نزدیک شدن به سطوح مطلوب بین المللی (سازمانی و کوهنوردی
q   ضرورت دارا بودن بیانیه ماموریت(چشم انداز) در نگاه کلان
تابع فدراسیون کوهنوردی و قوانین جاری
استقلال عم
هیات های کوهنوردی
(فدراسیون های کوچک)
ل در برخی موارد
گروه ها و باشگاه های کوهنوردی
v    وفاداری به اساسنامه
v    ارتباط تنگاتنگ با هیات(به ویژه در برگزاری مجامع
v    گزینش افراد مجرب ،خلاق و مدیر در هیات رییسه
v    شرح وظیفه و مسئولیت مشخص هر یک از افراد
v    وضع قوانین داخلی مناسب و مطلوب همراه با نظارت  مستمر
v    فعال کردن نقش بازرس
v    اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های فدراسیون در خصوص گروه ها
q   تدوین تقویم کوهنوردی مناسب و متناسب با افراد آزمایشی ، رسمی، بانوان ، آقایان
q   دقت در گزینش سرپرست هر برنامه کوهنوردی
  (ویژگی های سرپرست، مسئولیت ها، عواقب
q   ) مسئولیت مربوط به اموال فنی (انبارداری
q   مسئولیت های اداری و تشکیلاتی مدیر عامل و هیات مدیره
q   مکاتبات با نهادهای ذیربط مافوق ،همکار، امنیتی، تخصصی و صدور مجوز و ماموریت
q  :  تصمیم گیری ها
تفاوت رسمی و غیر رسمی بودن گروه ها و باشگاه ها در مواجهه با مسائل حقوقی
v   چتر حمایتی مراجع سازمانی از آغاز رخداد تا محکمه
v   امکان اعاده حیثیت در ادامه فعالیت
v   دامنه وسیعتر تقصیر پذیری و کاهش سهم هر یک از خاطیان به دلیل وجود تقسیم مسئولیت قانونیr
برای اینکه بدانیم چه کسی مسئول حوادث پیش آمده در محیط ورزشی است، ابتدا باید دانست مسئولیت افراد در حیطه ورزشی چیست؟
که تحت عنوان وظیفه از آن یاد می شود
وظیفه عبارت است از مسئولیت افراد برای انجام امری خاص و باید دانست که نقض وظیفه، باعث ایجاد مسئولیت و تقصیر می گرددr
مربی/ مدرس
) وظیفه مراقبت از کارآموز بر عهده اوست (احرازسلامتی
) مقررات و لوازم شخصی ورزشکاران (استاندارد-سلامت
نظارت و بازرسی تجهیزات کارآموزان(دقیق و متناسب
مقررات و زمان فعالیت کوهنوردی(آموزش، استراحت، تغذیه)
فصول و شرایط زمانی مربوطه
آموزش مناسب با شرایط جسمی و روانی( سالخورده)
آموزش کامل و بدور از سهل انگاری
تناسب تعداد کارآموزان با مربیان ،تناسب محل آموزش با موضوع دوره
 ممنوع و مجاز نمودن فعالیت ورزشی از طریق شناخت سطح توانایی ها
نظارت بر فعالیت ورزشی (حضور مستمر و تسلط دید)
تجاوز از کمک های اولیه در امداد رسانی
احترام به حقوق کارآموزان در ارائه آموزش صحیح و رعایت 
 همه جانبه دستورالعملها
داشتن صلاحیت قانونی تدریس به واسطه شرکت در آخرین بازآموزی
عملکرد مناسب در یک حادثه
حفظ خونسردی خود و افراد تیم یا کارآموزان
بررسی وضعیت آسیب و شدت حادثه
تماس با امداد
 همفکری با افراد مجرب حاضر در صحنه و طلب کمک
اعلام تعطیلی دوره ، و یا خودداری از ادامه مسیر توسط تیم
انجام امداد اولیه و مراقبت مستمر از مصدوم
انتصاب جانشینی مطمئن جهت مراقبت تیم ، در زمان انتقال
  مصدوم توسط مربی یا سرپرست
تهیه عکس و فیلم در صورت امکان
تنظیم صورتجلسه حادثه در مرحله نهایی و پس از آرامتر شدن موقعیت
ذکر کلیه موارد حادثه، با صداقت و بی کم و کاست
گرفتن امضا، همراه با ذکر نام هر یک از شهود
ماده واحده مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی مصوب 1354
هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار ، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام ، خطری متوجه خود او و یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی....محکوم خواهد شد
در ذیل ماده تصریح شده که
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه 
خود، می توانسته کمک موثری بنماید ، به حبس جنحه ای از
. سه ماه تا 2 سال یا جزای نقدی...محکوم خواهد شد
تکلیف اخلاقی و قانونی
مدیر فنی:
q   برنامه ریزی های اولیه به لحاظ زمانبندی، تجهیزات، نفرات مناسب ، زمان ، مکان و چگونگی اجرای برنامه فنی یا بخش فنی برنامهr
q   مسئولیت مدیر فنی، از زمان حضور در منطقه یا محل آغاز بخش فنی اجرایی، شروع می شودr
q   مسئولیت هرگونه تصمیم و عملکرد در بخش فنی-تخصصی
q   لزوم تعیین مرزبندی مسئولیت های سرپرست و مدیر فنی
سرپرست:
بالاترین رکن یک تیم و دارای بیشترین مسئولیت
ناظر بر عملکرد افراد تیم و کادر اجرایی( مدیر فنی، تدارکات، پزشک، راهنما
طراحی و مدیریت کلیه مراحل قبل، حین و پس از اجرای برنامه)
در موارد اختلاف، به دلیل جایگاه قانونی ومسئولیتی، تبعیت ازسرپرست الزام بیشتری دارد، مگر در شرایط خاص
مسئولیت مراقبت از کلیه افراد تیم، تحت هر شرایط تفویض اختیار، رافع مسئولیت نیست
مدیران اماکن ورزشی کوهنوردی
بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی
مسئول برقراری ایمنی و امنیت سالن
پیشگیری از برق گرفتگی، رفع موانع آسیب رسان
فرسودگی سالن و تجهیزات ورزشی
کیفیت تاسیسات:
ایمنی گیره ها و داربست دیواره
تجهیز سالن به تشک ایمنی استاندارد
بازرسی مستمر سالن ، تاسیسات و تجهیزات
داشتن بیمه های حوادث و اماکن
نظارت بر بیمه ورزشکاران
تجانس سالن با رشته ورزشی(فوتسال همزمان با سنگنوردی)
حسن اخلاق و بهبود کیفیت میزبانی...ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود،
در موارد زیر قابل مجازات نیست:
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشدr
کوهنورد با علم ، آگاهی ، علاقه و اختیار با وجود ویژگی ها و خطرات کوهنوردی ، این رشته را برگزیده استr
تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی
تقصیر، اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شودr
پزشک:
پزشک کوهنورد، دارای اطلاعات کافی در زمینه پزشکی کوهنوردی مجهز به تجهیزات لازم و کافی متناسب با حوادث احتمالی برنامهr
 تحت نظارت سرپرست تیم در طول برنامه
مطابق برنامه یا وظیفه ذاتی پزشک کوهنوردی، موظف به انجام معاینات مستمرافراد
به عنوان یک متخصص، تصمیم گیری تخصصی با مسئولیت شخص پزشک خواهد بودr
هرگونه تبعیض، اهمال و بی تفاوتی نسبت به انجام وظایف، قابل پیگیری قضایی خواهد بودr
مسئولیت مراقبت بهداشتی و درمانی افراد تیم از زمان شروع برنامه کوهنوردی تا خاتمه آن ، تماما بر عهده پزشک استr
امدادگر:
امدادگر یک پزشک نیست، بنابراین
حق مداخله در امور پزشکی را ندارد
تجاوز از کمک های اولیه و ورود خسارت به مصدوم
همراه داشتن تجهیزات کمک های اولیه
توجه به خطوط قرمز مربوط به حمل بیمار یا مصدوم
فروشندگان تجهیزات کوهنوردی اگر این گروه مبادرت به فروش نوع نامرغوب (به جای جنس مرغوب ) وسایلی، که ذاتا موجب حفظ جان و سلامتی کوهنورد می شود نمایند و یا به انگیزه سودجویی بیشتر، بخشی از یک ابزار یا وسیله حیاتی کوهنوردی را تعویض ، تغییر و یا برداشت نمایند و در اثر اینگونه اقدام حادثه ای رخ دهد، فروشنده علی الاصول ضامن خواهد بودr
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.‎'
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر